Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ hoan nghênh việc tạm dừng kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp của Israel