Diễn thuyết trước Quốc hội Israel, Chủ tịch Hạ viện McCarthy gọi Israel là một ‘câu chuyện về sự tồn vong’