Tòa Bạch Ốc làm rõ quan điểm của TT Biden về việc bổ sung các thẩm phán vào Tối cao Pháp viện