Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ bác bỏ việc sử dụng bản án kết hợp phạt tù và quản chế trong vụ 06/01

Hội đồng ba thẩm phán loại trừ ‘bản án kết hợp phạt tù và quản chế’ cho hành vi phạm khinh tội trong vụ xâm phạm Điện Capitol