Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không phải là nơi Đảng Cộng Hòa đấu với Đảng Dân Chủ

Sự khác biệt về quan điểm giữa các thẩm phán không phải là sự khác biệt về nguyên tắc Hiến Pháp. Bản thân Pháp viện nên được tôn vinh.