Huntington Beach tái khẳng định các quyền hiến định sau vụ hiềm khích giữa các đối thủ tranh cử

Các thành viên Hội đồng đã thông qua một nghị quyết tuyên bố rằng thành phố ủng hộ Tu chính án thứ Nhất và thứ Hai. Nhóm thiểu số theo chủ nghĩa tự do đã bỏ đi trước cuộc bỏ phiếu.