Tối cao Pháp viện yêu cầu chính phủ TT Biden phản hồi hàng loạt kháng nghị đối với quy định chích ngừa