‘Tôi rất cần quý vị’: TT Biden diễn thuyết trước các thành viên nghiệp đoàn tại cuộc vận động tranh cử năm 2024 đầu tiên