Tổng Chưởng lý của ông Biden đưa ra phác thảo chính sách về phạm vi liên hệ với Tòa Bạch Ốc