Tổng chưởng lý Garland biện hộ cho việc chấm dứt ‘Sáng kiến Trung Quốc’