Tống cựu nghênh tân – Những phong tục truyền thống trước đêm giao thừa