Tổng thống Biden kêu gọi duy trì nền dân chủ trong bài diễn văn trên vách đá Normandy

Tìm cách lặp lại lời của cố Tổng thống Reagan, Tổng thống Biden đã đưa ra một luận điểm về nền dân chủ Mỹ trong một bài diễn văn tại một chiến trường lịch sử ở Normandy.