Tổng thống Trump muốn khôi phục ‘giáo dục yêu nước’ trong trường học