Tổng Y sĩ Florida: Dữ liệu cho thấy không nên chích vaccine mRNA COVID-19 cho nam thanh niên