Trải nghiệm cận tử khi sắp đuối nước: Nhìn thấy cuộc đời mình hiện lên trong gương đồng