Trải nghiệm cận tử, người phụ nữ nhìn thấy chồng và con tương lai