Kinh nghiệm của giáo viên: Khuyên bảo học sinh muốn bỏ học vì chuyện gia đình