Trẻ yểu mệnh chỉ là ‘mượn nhà,’ cuộc gặp gỡ bất ngờ giúp minh bạch chân tướng