Trí tuệ cổ xưa: Sửa chữa sai lầm, thay đổi vận mệnh