Trích tiên Thành Công Hưng ở nhân gian bảy năm, Khấu Khiêm Chi nhận điểm hóa đắc đạo