Hai đời đầu thai làm súc sinh, thầm niệm kinh Phật lại được thân người