Triết lý về luân hồi: Quay đầu nhìn lại vùng tuyết rơi