Triết lý về luân hồi: Phúc đức được truyền lại cho con cháu đời sau