Trong cõi U Minh đã có định số: Quỷ Thần xui khiến đạo tặc nhận tội trước mặt mọi người