Trong mùa khai thuế này, số tiền hoàn thuế thu nhập trung bình của IRS đã giảm gần 30%

Tổng số tiền hoàn thuế do IRS gửi đi đã giảm hơn 76% tính đến ngày 02/02/2024.