Trung Cộng có mục đích gây ảnh hưởng và kiểm soát mọi lĩnh vực của xã hội nhân loại