Trung Cộng cướp bóc lĩnh vực công nghệ trong nước, và được lên lớp về sự bình đẳng