Trung Cộng đấu với Hoa Kỳ, và trận chiến giành quyền thống trị khoa học