Trung Cộng đòi nhượng bộ từ Hoa Thịnh Đốn trong khi thực hiện hành vi trộm cắp