Trung Cộng không phải là Trung Quốc, cũng không đại diện cho người dân Trung Quốc