Trung Quốc áp đặt các quy tắc mới đối với việc niêm yết cổ phiếu ở ngoại quốc của các nền tảng lớn