Trung Quốc cho Hoa Kỳ thấy thách thức tiếp theo về môi trường