Trung Quốc: Container rỗng chất đống tại các cảng trong bối cảnh xuất cảng tiếp tục giảm