Trung Quốc cùng Taliban tiến tới một cuộc hôn nhân vụ lợi