Trung Quốc: Đại học quân sự hàng đầu đưa ra 19 cáo phó chỉ trong hai tuần