Học giả Marxist, người giúp củng cố quyền lực của Đặng Tiểu Bình, đã qua đời