Trung Quốc dùng Bắc Hàn như ‘quốc gia đệm’ để đánh lạc hướng Hoa Kỳ trong khu vực