Ông Tập ra lệnh cho quân đội Trung Quốc chuẩn bị các hoạt động ‘phi chiến tranh’