Trung Quốc dùng ‘ngoại giao con tin’ uy hiếp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có nhượng bộ?