Kinh tế suy giảm khiến ​​Trung Quốc áp dụng giọng điệu ngoại giao mềm mỏng hơn