Trung Quốc hòa hoãn với Ấn Độ, hay đại loại như vậy