Trung Quốc ngày càng hạn chế sử dụng điện, nền kinh tế sẽ thu hẹp