Trung Quốc: Người dân công khai phản đối chính sách zero COVID trước Đại hội Đảng