Trung Quốc ‘sẵn sàng làm việc’ để thúc đẩy đàm phán thăm dò dầu với chính phủ mới của Philippines