Trung Quốc: Thành phố Thành Đô bị phong tỏa đột ngột