Phỏng vấn: Nam Kinh phong tỏa đường xá và phi trường, tiến hành xét nghiệm qua đêm