Trung Quốc thu nạp đồng minh của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương: Giờ là Solomon, kế tiếp là Micronesia