Trung Quốc trừng phạt hàng không Hoa Kỳ, tách Âu Châu khỏi Hoa Kỳ