‘Trung Quốc trước thời cộng sản’: Cụm từ này gây tranh cãi đến vậy sao?