Trưởng nhóm khoa học mới của WHO thực hiện thay đổi quan trọng đối với bài báo tuyên bố COVID-19 không đến từ phòng thí nghiệm